กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสารกลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่งที่ ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ วันที่อับโหลด ดาวน์โหลด
doc0001 แบบฟอร์มวิจัย 5 บท doc 2019-05-01 ดาวน์โหลด
doc0003 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายนักเรียน pdf 2019-05-01 ดาวน์โหลด
doc0004 แบบฟอร์มแบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักเรียน pdf 2019-05-01 ดาวน์โหลด
IS01 เอกสารประกอบการสอนวิชาIS pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
Toschool.in01 คู่มือการใช้งาน toschool.in ส่วนของ ครูผู้สอน pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
Toschool.in02 คู่มือการใช้งาน toschool.in ส่วนของ ครูวิชาการ pdf 2021-06-14 ดาวน์โหลด
งานสื่อ001 แบบรายงานผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ doc 2021-09-28 ดาวน์โหลด
Toschool.in03 วิธีเข้าใช้งาน Toschoo (สำหรับผู้ปกครอง) pdf 2021-11-09 ดาวน์โหลด
Toschool.in04 วิธีเข้าใช้งาน Toschoo (สำหรับนักเรียน) pdf 2021-11-09 ดาวน์โหลด
งานแผนและวิจัย แบบฟอร์มเอกสารประกอบหลักสูตรปีการศึกษา2565 doc 2022-04-01 ดาวน์โหลด
งานแผนและวิจัย แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2565 doc 2022-11-01 ดาวน์โหลด
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2.2566 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2.2566 pdf 2566-10-09 ดาวน์โหลด
Lesson plan 2.2566 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับใหม่ 2.2566 doc 2566-11-01 ดาวน์โหลด