กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

รายชื่อครูผู้ผ่านการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน

ปีการศึกษา 1/2564 ปีการศึกษา 2/2564 ปีการศึกษา 1/2565 ปีการศึกษา 2/2565
ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้