แผนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม. 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่าแผนวิทย์ – คณิต มุ่งเน้นในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และอีกหนึ่งวิชาที่มุ่งเน้น คือ วิชาคณิตศาสตร์ จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ที่จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นตามลำดับชั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้น จากคุณครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ จบสายตรงตามรายวิชานั้น ๆ


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด หรือ
⏩ใบสมัคร (กรณีสมัครที่โรงเรียน)ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 

ค่าใช้จ่าย เข้าศึกษาต่อ (กรณีวันมอบตัว)

          ⏩ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ    450   บาท

          ⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ              200    บาท

          ⏩ค่าชุดพลศึกษา                       400   บาท

          ⏩ค่าเสื้อกีฬาสี                         200   บาท

          ⏩ ค่ากระเป๋านักเรียน                 230   บาท

รวม     1,480   บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

120 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร