แผนห้องเรียนศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม. 4

ศิลป์ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับ
⏩การเปลี่ยนผ่านของธุรกิจการค้าสมัยใหม่
⏩ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
⏩การขายสาหรับนักธุรกิจมืออาชีพ
⏩การตลาดดิจิทัล
⏩ทักษะนักธุรกิจรุ่นใหม่
⏩การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด หรือ
⏩ใบสมัคร (กรณีสมัครที่โรงเรียน)ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย เข้าศึกษาต่อ (กรณีวันมอบตัว)

          ⏩ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ    450   บาท

          ⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ                200    บาท

          ⏩ค่าชุดพลศึกษา                         400   บาท

          ⏩ค่าเสื้อกีฬาสี                             200   บาท

          ⏩ ค่ากระเป๋านักเรียน                     230   บาท

รวม     1,480   บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

80 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร