แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ม. 4

ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ
⏩การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 1
ด้านการทักทาย การแนะนาตัว การเรียกชื่อบุคคลในตาแหน่ง
ต่างๆ การโทรศัพท์ มารยาทในการสนทนากับชาวจีน
⏩การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 2
การสนทนาภาษาจีนพื้นฐาน ด้านการการแก้ไขข้อผิดพลาด การบอกที่อยู่
สภาพอากาศ การท่องเที่ยว สิ่งที่เป็นกระแสในปัจจุบัน
⏩การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 3
การสนทนาภาษาจีนระดับต้นในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การ
เดินทางโดยเครื่องบิน การเข้าห้องพัก ธนาคาร
⏩ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวขาเข้าและการท่องเที่ยวขาออก การวางแผนการท่องเที่ยว
⏩ภาษาจีนเพื่องานบริการ 1 (สายการบิน)
การใช้ภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ ควบคู่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
การบริการด้านสายการบิน
⏩ภาษาจีนเพื่องานบริการ 2 (การโรงแรม)
การใช้ภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ ควบคู่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการบริการด้าน
การโรงแรม


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด หรือ
⏩ใบสมัคร (กรณีสมัครที่โรงเรียน)ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย เข้าศึกษาต่อ (กรณีวันมอบตัว)

          ⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ              200    บาท

          ⏩ค่าชุดพลศึกษา                       400   บาท

          ⏩ค่าเสื้อกีฬาสี                           200   บาท

          ⏩ ค่ากระเป๋านักเรียน                  230   บาท

รวม     1,030   บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

40 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร