แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ม. 4

ศิลป์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ
⏩ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ
⏩ทักษะการบูรณาการภาษาอังกฤษธุรกิจ
⏩การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ
⏩ภาษาอังกฤษสาหรับงานอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการ
⏩ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า
⏩ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด หรือ
⏩ใบสมัคร (กรณีสมัครที่โรงเรียน)ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย เข้าศึกษาต่อ (กรณีวันมอบตัว)

          ⏩ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ    450   บาท

          ⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ                200    บาท

          ⏩ค่าชุดพลศึกษา                         400   บาท

          ⏩ค่าเสื้อกีฬาสี                             200   บาท

          ⏩ ค่ากระเป๋านักเรียน                     230   บาท

รวม     1,480   บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

40 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร