แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ ม.4

นักเรียนห้องเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ  จะได้เรียนเกี่ยวกับ
⏩เรียนรู้ประวัติศาสตร์เบื้องต้น วัฒนธรรม แนวคิด ความเชื่อ ที่ส่งผลต่อการทำงานและการทำธุรกิจของชาวญี่ปุ่นในยุคปัจจบัน
⏩วัฒนธรรมและการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น
⏩เรียนรู้ไวยากรณ์ สำนวน รูปประโยคเบื้องต้น
⏩ด้านการทักทาย การแนะนำตัว การเรียกชื่อบุคคลในตำแหน่ง
ต่างๆ การโทรศัพท์ มารยาทในการสนทนากับชาวญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน
⏩การสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ด้านการการแก้ไขข้อผิดพลาด การบอกที่
อยู่ สภาพอากาศ การท่องเที่ยว
 


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัคร (สมัครออนไลน์) ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด หรือ
⏩ใบสมัคร (กรณีสมัครที่โรงเรียน)ตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ค่าใช้จ่าย เข้าศึกษาต่อ (กรณีวันมอบตัว)

          ⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ              200    บาท

          ⏩ค่าชุดพลศึกษา                       400   บาท

          ⏩ค่าเสื้อกีฬาสี                           200   บาท

          ⏩ ค่ากระเป๋านักเรียน                   230   บาท

รวม     1,030   บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

40 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร