แผนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ม.1

⏩เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น โดยพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ค้นพบและได้รับการพัฒนาความถนัดตามความสนใจของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพรวมถึงมีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถทางด้านเทคโนโลยี โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานนวัตกรรมโดยเรียนรู้จากกระบวนการโครงงาน โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์
⏩ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครที่โรงเรียน)
⏩ใบสมัครตามลิ้งก์ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครออนไลน์ และต้องแนบไฟล์ ปพ.1 )
⏩ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 คะแนนเฉลี่ยรวม (ป.4-5)  ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 (มีผลการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50)

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (กรณีวันมอบตัว)
⏩ค่าบำรุงการศึกษา 3,000 บาท
⏩ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 450 บาท
⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
⏩ค่าชุดพละศึกษา 400 บาท
⏩ค่าเสื้อกีฬาสี 200 บาท
⏩กระเป๋านักเรียน 230 บาท
รวมทั้งหมด 4,480 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

3,000 ฿

รับจำนวน

36 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร