แผนห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1

⏩แผนการเรียน วิทย์-คณิต ภาษาอังกฤษ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
⏩ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เข้มข้น วิทยาศาสตร์เข้มข้น และวิชา ภาษาอังฤษ โดยครูชาวต่างชาติ ซึ่งเน้นความเข้มข้นของเนื้อหาวิชา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครที่โรงเรียน)
⏩ใบสมัครตามลิ้งก์ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครออนไลน์ และต้องแนบไฟล์ ปพ.1 )

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (กรณีวันมอบตัว)
⏩ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 450 บาท
⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
⏩ค่าชุดพละศึกษา 400 บาท
⏩ค่าเสื้อกีฬาสี 200 บาท
⏩กระเป๋านักเรียน 230 บาท
รวมทั้งหมด 1,480 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

240 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร