แผนห้องเรียนสมรรถนะอาชีพ ม.1

⏩การสร้างเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้แล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ผู้เรียนมีทักษะ และความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเป็นสมรรถนะอันจะเป็นความสามารถที่ติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ดังนั้นครู จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความถนัดทางวิชาชีพ เน้นการปฏิบัติมากขึ้น


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครที่โรงเรียน)
⏩ใบสมัครตามลิ้งก์ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (กรณีวันมอบตัว)
⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
⏩ค่าชุดพละศึกษา 400 บาท
⏩ค่าเสื้อกีฬาสี 200 บาท
⏩กระเป๋านักเรียน 230 บาท
รวมทั้งหมด 1,030 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

80 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร