แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาจีน ม.1

⏩นักเรียนจะได้ศึกษาตัวอักษร คำศัพท์ สำนวน ประโยค และเสียงของภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารขั้นพื้นฐานและศึกษาวัฒนธรรมจีน อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ และอ่านประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่าน  ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆที่ฟังได้  ฟังคำและประโยคแล้วเลือกภาพหรือสัญลักษณ์ได้ตรงตามความหมาย สามารถพูดโต้ตอบ สื่อสาร ขอหรือให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทั้งทำท่าประกอบตรงตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา รวบรวมคำศัพท์และบอกชื่อเกี่ยวกับตนเองและคนรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครที่โรงเรียน)
⏩ใบสมัครตามลิ้งก์ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครออนไลน์ )

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (กรณีวันมอบตัว)
⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
⏩ค่าชุดพละศึกษา 400 บาท
⏩ค่าเสื้อกีฬาสี 200 บาท
⏩กระเป๋านักเรียน 230 บาท
รวมทั้งหมด 1,030 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

40 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร