แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ม.1

แผนห้องเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ
วิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร เรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น การแนะนำตัวเองกับผู้อื่น การทักทาย คำพูดตามมารยาทต่างๆ พูดโต้ตอบ สื่อสาร ขอหรือให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว หรือเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียน บอกชื่อเกี่ยวกับตนเองและคนรอบข้าง 
 


รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติ
⏩สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ของปีการศึกษา 2564
⏩เป็นโสด
⏩มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
⏩สุขภาพอนามัยสมบูรณ์

หลักฐานในการสมัคร
⏩ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครที่โรงเรียน)
⏩ใบสมัครตามลิ้งก์ที่โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกำหนด (กรณีสมัครออนไลน์ )

รายวิชาในการสอบคัดเลือก 
⏩ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

จำนวนเงินที่ต้องจ่าย (กรณีวันมอบตัว)
⏩ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
⏩ค่าชุดพละศึกษา 400 บาท
⏩ค่าเสื้อกีฬาสี 200 บาท
⏩กระเป๋านักเรียน 230 บาท
รวมทั้งหมด 1,030 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

0 ฿

รับจำนวน

40 คน

สถานะ

0 ปิดรับสมัคร