กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

บุคลากร กลุ่มบริหารวิชาการ

นายอดุลย์ พรมวัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

บริหารและอำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวพิมพ์พิศา ศรีบุญเรือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

อำนวยการงานวิชาการ บริหารงานวิชาการ

นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ดำเนินงานภายในกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ

หัวหน้างานหลักสูตร
หัวหน้างานตารางเรียนตารางสอน

ส่งเสริมการใช้และพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียน
จัดทำตารางเรียนตารางสอน

นายชัยพัฒน์ นนทจันทร์

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ทั้งในและนอกโรงเรียน

นางสาวบังอร บุตรอินทร์

เจ้าหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางสาวปานวดี แสนละคร

เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานโรงเรียนสากล SCQA

งานนโยบายที่ดูแลรับผิดชอบงานมาตรฐานโรงเรียนสากล SCQA

นางรจนา ซื่อดี

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

สำรวจปัญหาและความต้องการของนักเรียน ตลอดจนให้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนในส่วนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและราชการ

นางสาวสุพิชญา นาคเสน

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการให้แก่ชุมชนโดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ

นางกรรณิการ์ สิทธิศักดิ์

เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน

จัดทำสำมะโนนักเรียน ดำเนินการรับสมัครนักเรียน พิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนดำเนินการตามประกาศเรื่องการรับนักเรียนชั้นม.๑,๔ ของ สพฐ. ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

นายสุรชัย สดไธสง

เจ้าหน้าที่งาน DMC แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปรับปรุงรายการสถานภาพนักเรียน (แขวนลอย พักการเรียน เรียนซ้ำ ย้ายระเบียนเรียนซ้ำ ลบระเบียน(ขยะ) แบบด่วน) และส่งออกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สพม. ๒๑

นางแคทลียา กองแก้ว

เจ้าหน้าที่งานนายทะเบียน/GPA

จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน

นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์

หัวหน้างานระเบียนระดับ

ส่งเสริมและจัดทำแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระเบียนและปฏิบัติงานตามปฏิทิน

นางสาวชัญญา สายโน

เจ้าหน้าที่งานระเบียนระดับ

จัดทำ เก็บและออกหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน และหลักฐานการจบการศึกษาให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ

นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ

เจ้าหน้าที่งานระเบียนระดับ

รวบรวมเอกสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ และระเบียบงานระเบียนนักเรียนเพื่อให้บริการแก่ครูและนักเรียน

นายตุลา นามสีอุ่น

เจ้าหน้าที่งานศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ช่วยผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นางสาวจุฑามาศ ถาโคตร

เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ขอความร่วมมือและตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนและโรงเรียน

นางยเสนีย์ เชื้อดวงผุย

เจ้าหน้าที่งานอัดสำเนา

ปฏิบัติงานการให้บริการเอกสารต่าง ๆ ของการทางราชการ เอกสารด้านวิชาการและอื่น ๆภายในโรงเรียน

นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด

เจ้าหน้าที่งานระเบียนระดับ

ส่งเสริมและให้ข้อมูลด้านงานระเบียนแก่กลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกฤตมุขธยาน์ สีนินสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานวัดผล/ประเมินผล

จัดและดำเนินการสอบวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ทุกอย่างที่จัดขึ้นในโรงเรียน

นางสาวจุรีรัตน์ กลางเดช

เจ้าหน้าที่งานนายทะเบียน/GPA/รับนักเรียน

ดำเนินการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ จำหน่ายนักเรียนที่ลาออก และจบการศึกษาในทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบการจัดทำทะเบียนนักเรียน

นางสาวเวทิดา เรืองเดช

หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและแผนการจัดการเรียนรู้

ส่งเสริมและดำเนินการจัดทำแบบประเมินงานวิจัย และแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวจินตนา ทองผา

เจ้าหน้าที่งานนโยบาย STAR STEM ( School in School )

ดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์และนโยบายของสพฐ. สพม. โรงเรียน ที่มอบหมาย

นางสาวกันยา น้อยพูล

เจ้าหน้าที่งานจัดการสอนซ่อมเสริม

ส่งเสริมและดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนเพื่อนำมาวางแผนการสอนซ่อมเสริมเหมาะสม วางแผนออกแบบสำรวจ รายวิชาสอนซ่อมเสริม จำนวนครู จำนวนนักเรียน

นางสาววัชราภรณ์ พลราช

เจ้าหน้าที่งานงานระเบียนระดับ

จัดทำแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานระเบียนและปฏิบัติงานตามปฏิทิน และจัดเก็บหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน และหลักฐานการจบการศึกษาให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ

นางสาววาสนา แสงสุข

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

ส่งเสริม สนับสนุนให้ห้องสมุดและห้องสืบค้นเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งค้นคว้า วิจัยและให้บริการทางวิชาการ

นางสาวสุมัทนา ดุลนีย์

เจ้าหน้าที่งานการศึกษาค้นคว้า (IS)

ส่งเสริมและดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารรายวิชาการศึกษาค้นคว้า (IS)

นางสาวสรญา จรรยายงค์

เจ้าหน้าที่งานสำนักงาน ฝ่ายธุรการบริหารวิชาการ

ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้บุคคลที่มาติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานพัฒนาวิชาการ