กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายชื่องานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

ปีการศึกษา 1/2564 ปีการศึกษา 2/2564 ปีการศึกษา 1/2565 ปีการศึกษา 2/2565
ชื่อ-สกุล ชื่อวิจัย